Jesteś tutaj: Start / Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 174 w Łodzi

za rok 2020

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
a w szczególności dla zapewnienia:

-   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-   skuteczności i efektywności działania,

-   wiarygodności sprawozdań,

-   ochrony zasobów,

-   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-   efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-   zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Przedszkolu Miejskim nr 174 w Łodzi

/nazwa jednostki sektora finansów publicznych/

 

Część A

 X   w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

    w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

    nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

 Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

    -  monitoringu realizacji celów i zadań, X

    -  samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, X

    -  procesu zarządzania ryzykiem, X

    -  kontroli wewnętrznych, X

    -  kontroli zewnętrznych, X

   -  innych źródeł informacji X : samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluacja wewnętrzna.

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Łódź 29.01.2021 r. Justyna Bugajak – p.o. dyrektora PM 174 w Łodzi

(miejscowość, data)   (podpis kierownika jednostki)

*   Niepotrzebne skreślić

Dział II

1.   Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2.   Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Nie dotyczy

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1.   Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Nie dotyczy

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

2. Pozostałe działania

Brak

Należy opisać najistotniejsze działania niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole Miejskie nr 174
Data utworzenia:2019-01-30
Data publikacji:2019-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Bugajak
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Śmigiel
Liczba odwiedzin:3341