Jesteś tutaj: Start / Organy przedszkola

Organy przedszkola

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organami Przedszkola Miejskiego nr 174 w Łodzi są:

1. Dyrektor przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców przedszkola.

Zasady współdziałania między organami przedszkola dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w ustawie o systemie oświaty i szczegółowo w regulaminach działania tych organów.

Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami przedszkola o podejmowanych i planowanych decyzjach. Podstawową formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny ich realizacji.

Dyrektor

Na czele przedszkola stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, który kieruje całokształtem działalności przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym przedszkole, radą pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzone przez organ prowadzący. Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie przedszkola.

Dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 174 w Łodzi jest mgr Justyna Bugajak

Kompetencje Dyrektora znajdują się w Statucie przedszkola § 3

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna, jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki.
Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określone zostały w „Regulaminie Rady Pedagogicznej”.

Kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Statucie przedszkola § 3

Rada Rodziców

Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Rodziców określone zostały w „Regulaminie Rady Rodziców” (pdf).

Kompetencje Rady Rodziców znajdują się w Statucie przedszkola § 3

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole Miejskie nr 174
Data utworzenia:2015-05-18
Data publikacji:2015-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Bugajak
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Śmigiel
Liczba odwiedzin:3079